ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร๑ปี)

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 04 April 2019 11:17

เข้าชมแล้วทั้งหมด 518 ครั้ง


ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร๑ปี)
   ด้วยโรงพยาบาลลานกระบือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร๑ปี)
ประจำโรงพยาบาลลานกระบือ จำนวน ๑ ตำแหน่ง
        - ผู้ช่วยพยาบาล ๑ อัตรา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร๑ปี)

  ๑. มีวุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
  ๒. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
  ๓. เป็นเพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า ๑๖ ปีบริบูรณ์นับถึงวันเปิดการศึกษา
  ๔. มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า ๔๐ กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร
  ๕. สุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ไม่เป็นอุปสรรค์ต่อการศึกษาและปฏิบัติงาน

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
 กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓-๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการ
หรือติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ นางสาวจารุณี เจนจบ โทร ๐ ๕๕๗๖ ๙๐๘๖ , ๐ ๕๕๗๖ ๙๒๒๖ ต่อ ๑๐๘

ดาวน์โหลดรายละเอียดด้านล่าง