รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ เครื่อง EKG Monitor

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 22 January 2019 09:42

เข้าชมแล้วทั้งหมด 510 ครั้ง


วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. นายแพทย์ธรีพงศ์ ตันเจริญสุขจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานกระบือ

พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรสื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

นำโดย พลอากาศตรีนายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านบริการทางการแพทย์ 

ดร.สมชาย อัศวเศรณีประธานรุ่นที่ 1 นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ อดีต สส.จังหวัดกำแพงเพชร  

และดร.ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์ ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข  ได้นำอุปกรณ์การแพทย์ เครื่อง EKG Monitor 

(เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ) มามอบให้กับโรงพยาบาลท้องถิ่นห่างไกลในเขตจังหวัดกำแพงเพชร  

ประกอบด้วย โรงพยาบาลลานกระบือ จำนวน 4 เครื่อง โรงพยาบาลโกสัมพีนคร 1 เครื่อง โรงพยาบาลบึงสามัคคี 1 เครื่อง 

และโรงพยาบาลปางศิลาทอง 1 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 7 เครื่อง มูลค่า 490,000 บาท โดยเครื่อง EKG Monitor  

มีประโยชน์ คือ สามารถช่วยติดตามสัญญาณชีพของผู้ป่วย เช่น อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต 

ความเข้มของออกซิเจนในเลือด ซึ่งจะสามารถช่วยผู้ป่วยที่มารับบริการโรงพยาบาลของรัฐที่อยู่ห่างไกลได้เป็นอย่างดี  

ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้ ของนักศึกษาหลักสูตรสื่อสุขภาพรุ่นที่ 1 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีวัตถุประสงค์ 

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

ประธานสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  ที่ทรงงานด้านการแพทย์และการสาธารณสุข  และเพื่อให้นักศึกษาในรุ่นเกิดความสามัคคี 

มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรและส่วนรวมสร้างคุณประโยชน์ต่อบ้านเมืองและประเทศชาติ 

มีความรู้ควบคู่คุณธรรม


ภาพกิจกรรม