ปี2561 : คู่มือต่อต้านการทุจริต รพ.ลานกระบือ ปี 2561

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 01 February 2019 13:54

เข้าชมแล้วทั้งหมด 49 ครั้ง


การบริหารเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ความหมายผลประโยชน์ทับซ้อน คําว่า Conflict of Interests มีการใช้คําในภาษาไทยไว้หลายคํา เช่น ผลประโยชน์ ทับซ้อน” “ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” “คอร์รัปชั่นเชิงนโยบายหรือ การขัดกันแห่ง ผลประโยชน์ถ้อยคําเหล่านี้ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็นการกระทํา ที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และ ผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กล่าวคือ เป็นสถานการณ์ที่ เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และได้ใช้อิทธิพลตามอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มีหลากหลายรูปแบบไม่จํากัด อยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สิน