ยุทธศาสตร์ ปี2562

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 01 May 2019 14:15

เข้าชมแล้วทั้งหมด 149 ครั้ง


ยุทธศาสตร์ ปี2562

E1  epi
E1 คัดกรอง ncd
E1.1 ทันตกรรม
E1.1 ผู้สูงอายุ & พัฒนาการเด็ก
E1.1 แม่
E1.1 วัยทำงาน จนท
E1.1 วัยรุ่น
E1.3 EOC ปีงบ2562
E1.3 ไข้เลือดออก
E1.3 คุ้มครองผู้บริโภค
E1.3 เอดส์
E1.4 G&C
E1.4 G&C เพิ่มเติม
E1.5แผนพิเศษ ที่ 16 หน่วยแพทย์

E2.สุขภาพจิต
E2 บริจาคอวัยวะ
E2.2 หัวใจ แพทย์ฉุกเฉิน er
E2.5 PCC
E2.5 อสม.จิตอาสา
E2.6 CKD-NCD
E2.6 pallitive & intermedeit
E2.6 RDU62
E2.6 TB
E2.6 ทารกแรกเกิด
E2.6 แผน แพทย์แผนไทย
E2.6 ยาเสพติด
E2.6 สมอง หัวใจ

E3.10 ยุทธศาสตร์ที่ 3 happy no meter
E4.11 รับนิเทศงาน
E4.11 แผนยุทธศาสตร์ HAปี62
E4.11 องค์กรคุณภาพ HA&ห้องปฏิบัติการ&ENV&RM
E4.11 องค์กรคุณภาพ HA เพิ่ม IC
E4.11 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ITA
E4.12 ประกัน,IT
E4.13 การคลัง
E4.13 การเงิน
E4.14 พัฒนาบริการรองรับประชาคมอาเซียน