การตรวจเยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายผู้จัดการระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข (Care Manager)และติดตามการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ณ โรงพยาบาลลานกระบือ

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 04 December 2020 14:28

เข้าชมแล้วทั้งหมด 973 ครั้ง


วันที่ 4 ธันวาคม 2563  เวลาประมาณ 10.30น. การตรวจเยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายผู้จัดการระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข (Care Manager)และติดตามการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ณ โรงพยาบาลลานกระบือ นำโดย

   1 .นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

   2. ดร.ธิติ  มหบุญพาชัย คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

   3. นายสุขวิชชาญ มุสิกุล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ จ.กำแพงเพชร

   4. นายกษิภัท เจี๊ยะทา  เลขานุการที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

   5 นพ.สมเกียรติ ขำนุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 3

   6. พญ.ศรินนา  แสงอรุณ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์

   7 .นพ.ดิเรก ขำแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์

   8. น.ส. นลินี สุขใส นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง

   9. น.ส.กฤติยา ไทยลำภู ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

   10.นายดิเรก สุวรรณประทีป ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 นครสวรรค์

   11. นายอุทิศ จิตเงิน ศูนย์พัฒนาการสาธาณสุขมูลฐาน ภาคเหนือ จ.นครสวรรค์  และคณะ

โดยมี  นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นายแพทย์โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม รองนายแพทย์สาธารณสุจังหวัดกำแพงเพชร นายแพทย์ ธีรพงศ์ ตัญเจริญสุขจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานกระบือ นายอำนาจ น้ำมะลิวรรณ สาธารณสุขอำเภอลานกระบือ และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลลานกระบือ และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ให้การต้อนรับ


ภาพกิจกรรม