วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 21 July 2022 14:38

เข้าชมแล้วทั้งหมด 149 ครั้ง


วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โดยมี นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนเทศบาลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อช่วยเหลือ ใหการรักษา ป้องกัน สงเสริม และฟื้นฟู สุขภาพอนามัย ของประชาชนและเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่น  ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ พอ.สว.ภาพกิจกรรม