โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : สถานที่ติดต่อ

สถานที่ติดต่อ

โรงพยาบาลลานกระบือ

เลขที่ 62 ม.6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170  E-mail : lkbhos_gmail.com