ITA 2563


1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ/สั่งการ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซด์
1.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
1.4 ปริ้นสกรีนหลักฐานการเผยแพร่ข้อมูล จากเว็บไซต์

2 คำสั่งชมรมจริยธรรม
2.1 บันทึกขออนุญาตนำเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2.2 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
2.3 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
2.4 ประกาศโรงพยาบาลลานกระบือ เรื่องมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง
2.5 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
2.6 ประกาศโรงพยาบาลลานกระบือ เรื่องแนวทางป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญา
2.7 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร
2.8 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
2.9 จัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุด
2.10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2.11 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
2.12 ภาพถ่ายบอร์ดเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
2.13 ปริ้นสกรีนหลักฐานการเผยแพร่ข้อมูล จากเว็บไซต์
2.14 หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทาง
2.15 ชุดจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุด
2.16 หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทาง
2.17 ชุดจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุด
2.18 หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทาง
2.19 ชุดจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุด
2.20 หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทาง
2.21 ชุดจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุด
2.22 หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทาง
2.23 ชุดจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุด

3.1 หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศฯ
3.2 ชุดจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน วงเงิน 5000 บาทขึ้นไป
3.3 ชุดจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุด
3.5 ชุดจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุด
3.6 ชุดจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป
3.7 หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทาง
3.8 หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทาง
3.9 ชุดจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุด
3.10 ชุดจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป
3.11 หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทาง
3.12 ชุดจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุด
3.13 หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทาง
3.14 หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทาง
3.15 ชุดจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุด
3.16 หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทาง
3.17 ชุดจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุด
3.18 หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทาง
3.19 ชุดจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุด
3.20 หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทาง
3.21 ชุดจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุด

4.1 บันทึกขออนุญาตนำเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
4.2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน  ประจำเดือน ตุลาคม (แบบสขร.1)
4.3 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน (แบบสขร.1)
4.4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน
4.5 ปริ้นสกรีนหลักฐานการเผยแพร่ข้อมูล จาก เว็บไซต์
4.6 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนธันวาคม 2562
4.7 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนมกราคม 2563
4.8 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
4.9 ปริ้นสกรีนหลักฐานการเผยแพร่เว็ปไซต์
4.10 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนมีนาคม 2563
4.11 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนเมษายน 2563
4.12 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนพฤษภาคม 2563
4.13 ปริ้นสกรีนหลักฐานการเผยแพร่เว็ปไซต์
4.14 ภาพถ่ายบอร์ดเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)
4.15 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในเดือนมิถุนายน
4.16 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนกรกฎาคม
4.17 ภาพถ่ายบอร์ดเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนิน
4.18 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนสิงหาคม
4.19 ปริ้นสกรีนหลักฐานการเผยแพร่ข้อมูล

5.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
5.2 โครงการ
5.3 รายงานการประชุม
5.4 ภาพถ่ายกิจกรรม
5.5 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซตข์องหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
5.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

6.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
6.2 โครงการ
6.3 รายงานการประชุม
6.4 แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก
6.5 ภาพถ่ายกิจกรรม
6.6 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
6.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

7.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
7.2 โครงการ
7.3 รายงานการประชุม
7.4 ภาพถ่ายกิจกรรม
7.5 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซตข์องหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
7.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

8.1 บันทึกข้อความลงนาม/ข้อสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
8.2 คำสั่ง/ข้อสั่งการ มาตรการ กลไกหรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
8.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
8.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรค์การดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
8.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

9.1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน
9.1.2 นโยบายของผู้บริหาร
9.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
9.1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฏหมายจัดตั้งหรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
9.1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
9.1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
9.1.7 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
9.1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552
9.1.9 ข้อบังคับ สธ. ว่าด้วยจรรยาข้าราชการฯ พ.ศ.2560
9.1.10 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
9.1.11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข MOPHCode
9.6 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนธันวาคม 2562
9.7 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนมกราคม 2563
9.7.1 บันทึกขออนุญาตนำเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
9.7.1 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน
9.7.1 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
9.7.2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
9.7.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1
9.7.4 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
9.7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร
9.7.5 บันทึกขออนุญาตนำเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
9.7.5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน
9.7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน  ประจำเดือน ตุลาคม (แบบสขร.1)
9.7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน  ประจำเดือน พฤศจิกายน  (แบบสขร.1)
9.7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
9.7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน  ประจำเดือน มีนาคม (แบบสขร.1)
9.7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน  ประจำเดือน เมษายน  (แบบสขร.1)
9.7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน  ประจำเดือน พฤษภาคม  (แบบสขร.1)
9.7.5 ปริ้นสกรีนหลักฐานการเผยแพร่เว็ปไซต์
9.7.5 ภาพถ่ายบอร์ดเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)
9.75 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในเดือนมิถุนายน
9.75 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนกรกฎาคม
9.75 ภาพถ่ายบอร์ดเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนิน
9.75 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนสิงหาคม
9.75 ปริ้นสกรีนหลักฐานการเผยแพร่ข้อมูล

10.1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
10.2 บันทึกขออนุญาตนำเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
10.3 บันทึกขออนุมัติแผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุขเครือข่ายสุขภาพอำเภอลานกระบือ
10.4 การอนุมัติแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข เครือข่ายสุขภาพอำเภอลานกระบือ
10.4.1 แผนยุทธศาสตร์ ปี2563

11.1 บันทึกรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนราชการ ปี 2562
11.2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
11.3 ผลการปฏิบัติงานตามแผน ประจำปีงบประมาณ 2562

12.1.1 บันทึกข้อความรายงานผลกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563
12.1.2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
12.2.1 ผลการปฏิบัติงานตามแผนประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ต.ค.2562-ก.ย.2563
12.2.2 สรุปผลงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี2563 (Monitoring)
12.3 สรุปผลงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี2563 (Monitoring)

13.1 บันทึกข้อความเรื่องมาตรการ กลไกและระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน
13.2 ประกาศมาตรการการบริหารฯ
13.3 แนวทางหลักเกณฑ์ผัง(2.1-2.4)
13.5 หลักฐานการแจ้งเวียน

14.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศ
14.2 ประกาศรายงานผลฯ
14.3 ภาพถ่ายประกอบ
EB14.1รอบ2บันทึกข้อความระกาศ
EB14.2รอบ2ประกาศ
EB14.3ภาพถ่ายประกาศ1เมย.63

15.1 บันทึกประกาศเจตนาสุจริตของผู้บริหาร
15.2 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
15.3 ภาพถ่ายเจตจำนงสุจริต
15.4 แบบฟอร์มการเผยเแพร่

16.1.1 คำสังเรื่องจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และกำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
16.1.2 คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน(ไกล่เกลี่ย)
16.2 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
16.3.1 คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์ 
16.3.2 คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องรอ้งเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
16.4 print screen แผนผังขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
16.5 รายงานสรุปผลการเยี่ยมผู้ป่วยจิตอาสาที่ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
16.6.1 รายงานสรุปผลการเยี่ยมผู้ป่วยจิตอาสาที่ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
16.6.2 การตอบสนองข้อเสนอแนะร้องทุกข์ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ 
16.7.1 รายงานสรุปเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์โรงพยาบาล
16.7.2 บันทึกข้องความขอเผยแพร่รายงานสรุปผล ปี2563
16.8 แบบขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์

17.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
17.2 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
17.3 หลักฐานแจ้งเวียนประกาศมาตรการการรับสินบนทุกรูปแบบ
17.4 บันทึกข้อความรับทราบ
17.5 หลักฐานเผยแพร่ข้อมูล

18.1 บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ
18.1.1.3 คัทเอ้าท์
18.2 แผนงานโครงการ
18.3 ภาพกิจกรรม
18.4 บันทึกรายงานตามโครงการ
18.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

19.1 หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ ที่เป็นทางการเพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานและการบริหารงานที่โปร่งใส
19.2 การรวมกลุ่ม มีการกำหนด (1) สมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจน (2)วัตถุประสงค์
19.3 หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น
19.4 หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่มเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและพัฒนาความโปร่งใส
19.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

20.1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุม
20.2 สรุปรายงานการประชุม
20.3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
20.4 หนังสือเสนอผู้บริหาร เพื่อทราบสั่งการอนุญาตเผยแพร่ 
20.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

21.1บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และปรากฏการ ขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
21.2กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏฺบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน
21.3คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
21.1.4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนและบันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามและรายงานผล
21.5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน

22.1 หลักฐานการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน
22.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่
22.3 ภาพถ่ายประกอบการประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลานกระบือ
22.4 บันทึกข้อความรายงานสรุปการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์
22.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

23.1.1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติโดยมิชอบ
23.1.2 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม
23.1.3 แผนป้องกันปราบปรามทุจริต
23.2 หนังสือเสนอผู้บริหาร
23.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB23.1 แผนปฎิบัตฯชมรม
EB23.2 หนังสือเสนอผู้บริหาร
EB23.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ

24.1.1 รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามแผนทุจริตโดยมิชอบ
24.1.1.1 รง.ผลการกำกับติดตามไตรมาส4
24.1.2 รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
24.1.2.1 บันทึกรง.ผลการกำกับ รอบ2
24.1.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล
24.1.3.1 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลรอบ 2
24.2.1 รายงานแผนการปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม     EB24.2.2บันทึกไตรมาส4            2EB24 2.1 รง.ผลการกำกับติดตาม
2EB24 2.2หนังสือเสนอผู้บริหาร  2EB24 2.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ                           EB24.2.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ

25.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศ
25.2 กรอบแนวทางการตรวจสอบฯ
25.3หลักฐานการประชุม
25.4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
25.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ
2EB25.5 บันทึกรับทราบและรง.ผล 
2EB25.5.1 บันทึกรับทราบและรง.ผล 2
2EB25.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่          26.1 ขั้นตอนการบริการผู้ป่วยนอก
26.2 แบบฟอร์อมเผยแพร่ข้อมูล