ITA 2563


1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ/สั่งการ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซด์

1.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

1.4 ปริ้นสกรีนหลักฐานการเผยแพร่ข้อมูล จากเว็บไซต์ 2.1 บันทึกขออนุญาตนำเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.2 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง

2.3 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

2.4 ประกาศโรงพยาบาลลานกระบือ เรื่องมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง

2.5 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

2.6 ประกาศโรงพยาบาลลานกระบือ เรื่องแนวทางป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญา

2.7 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร

2.8 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

2.9 จัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุด

2.10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2.11 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

2.12 ภาพถ่ายบอร์ดเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

2.13 ปริ้นสกรีนหลักฐานการเผยแพร่ข้อมูล จากเว็บไซต์3.1 หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศฯ

3.2 ชุดจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน วงเงิน 5000 บาทขึ้นไป

3.3 ชุดจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุด


4.1 บันทึกขออนุญาตนำเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

4.2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน  ประจำเดือน ตุลาคม (แบบสขร.1)

4.3 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน  ประจำเดือน พฤศจิกายน  (แบบสขร.1)

4.4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน

4.5 ปริ้นสกรีนหลักฐานการเผยแพร่ข้อมูล จาก เว็บไซต์


9.1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน

9.1.2 นโยบายของผู้บริหาร

9.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

9.1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฏหมายจัดตั้งหรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

9.1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

9.1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

9.1.7 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

9.1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552

9.1.9 ข้อบังคับ สธ. ว่าด้วยจรรยาข้าราชการฯ พ.ศ.2560

9.1.10 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

9.1.11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข MOPHCode

9.7.1 บันทึกขออนุญาตนำเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

9.7.1 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน

9.7.1 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

9.7.2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

9.7.4 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

9.7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร

9.7.5 บันทึกขออนุญาตนำเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

9.7.5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน

9.7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน  ประจำเดือน ตุลาคม (แบบสขร.1)

9.7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน  ประจำเดือน พฤศจิกายน  (แบบสขร.1)


10.1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

10.2 บันทึกขออนุญาตนำเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

10.3 บันทึกขออนุมัติแผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุขเครือข่ายสุขภาพอำเภอลานกระบือ

10.4 การอนุมัติแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข เครือข่ายสุขภาพอำเภอลานกระบือ


13.1 บันทึกข้อความเรื่องมาตรการ กลไกและระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน

13.2 ประกาศมาตรการการบริหารฯ

13.3 แนวทางหลักเกณฑ์ผัง(2.1-2.4)

13.5 หลักฐานการแจ้งเวียน


14.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศ

14.2 ประกาศรายงานผลฯ

14.3 ภาพถ่ายประกอบ


15.1 บันทึกประกาศเจตนาสุจริตของผู้บริหาร

15.2 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

15.3 ภาพถ่ายเจตจำนงสุจริต

15.4 แบบฟอร์มการเผยเแพร่


16.1.1 คำสังเรื่องจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และกำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

16.1.2 คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน(ไกล่เกลี่ย)

16.2 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

16.3.1 คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์ 

16.3.2 คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องรอ้งเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

16.4 print screen แผนผังขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

16.5 รายงานสรุปผลการเยี่ยมผู้ป่วยจิตอาสาที่ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร

16.6.1 รายงานสรุปผลการเยี่ยมผู้ป่วยจิตอาสาที่ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร

16.6.2 การตอบสนองข้อเสนอแนะร้องทุกข์ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ 

16.7.1 รายงานสรุปเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์โรงพยาบาล

16.7.2 บันทึกข้องความขอเผยแพร่รายงานสรุปผล ปี2563

16.8 แบบขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์17.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

17.2 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

17.3 หลักฐานแจ้งเวียนประกาศมาตรการการรับสินบนทุกรูปแบบ

17.4 บันทึกข้อความรับทราบ

17.5 หลักฐานเผยแพร่ข้อมูล