ITA 2563


1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ/สั่งการ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซด์

1.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

1.3.1แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

1.3.2 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์2.1 บันทึกข้อความ ลงนาม/ข้อสั่งการ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซด์

2.2 ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง

2.3.1 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

2.3.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

2.3.3 มีการป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ3.1 หลักฐานแสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือขายสารสนเทศของกลมบัญชีกลาง

3.1.1 ภาพถ่ายการปิดประกาศ


4.1 บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ

4.2 รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร.1)

4.2.1 สขร.1 เดือนตุลาคม 62

4.2.2 สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 62

4.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์