ดาวโหลดเอกสารแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มต่างๆ

 • แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
 • ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มขอดูกล้องวงจรปิดในโรงพยาบาล
 • ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มขอใช้งานเว็บไซต์ถูกล็อก
 • ดาวน์โหลด
 • ตัดโอนย้ายตำแหน่ง
 • ดาวน์โหลด
 • บันทึกข้อความขออนุญาตใช้รถยนต์
 • ดาวน์โหลด
 • บันทึกขออนุมัติใช้รถยนต์พยาบาล
 • ดาวน์โหลด
 • รายงานการใช้รถยนต์
 • ดาวน์โหลด
 • แบบขอย้ายสถานที่ปฎิบัติงานของข้าราชการ
 • ดาวน์โหลด
 • แบบคำขอ พตส. และ คตส.
 • ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มใบลาต่าง ๆ
 • ดาวน์โหลด
 • แบบรับค่าตอบแทน ฉ.11
 • ดาวน์โหลด
 • หนังสือรับรองการทำงาน
 • ดาวน์โหลด
 • หนังสือรับรองเงินเดือน
 • ดาวน์โหลด
 • กบข.
 • ดาวน์โหลด
 • ขอย้ายราชการของข้าราชการ
 • ดาวน์โหลด
 • ขอย้ายพนักงานกระทรวง
 • ดาวน์โหลด
 • ขอลาออกจากราชการของข้าราชการ
 • ดาวน์โหลด
 • ใบลาออกพนักงานกระทรวง
 • ดาวน์โหลด
 • ลาออกพนักงานราชการ
 • ดาวน์โหลด
 • เอกสารขออนุมัติเดินทางไปราชการ อบรม ดูงาน
 • ดาวน์โหลด
 • แบบขออนุมัติยืมเงิน รพ.ลานกระบือ
 • ดาวน์โหลด
 • แบบเบิกค่าช่วยเหลือบุตร
 • ดาวน์โหลด
 • ขออนุมัติเบิก คชจ. เดินทาง
 • ดาวน์โหลด
 • แบบขออนุมัติยืมเงิน,สัญญายืม
 • ดาวน์โหลด
 • แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฎิบัติ
 • ดาวน์โหลด

  แบบฟอร์มบ้านพัก

 • ระเบียบบ้านพักโรงพยาบาลลานกระบือ
 • ดาวน์โหลด
 • แบบคำร้อง ขอย้าย คืนบ้านพัก
 • ดาวน์โหลด
 • แบบคำร้องขอเข้าพักอาศัย
 • ดาวน์โหลด
 • แบบคำร้องขอปรับปรุง
 • ดาวน์โหลด
 • แบบคำร้องขออนุญาตนำบุคคลภายนอกเข้าพักในบ้านพักราชการ
 • ดาวน์โหลด

  แบบสอบถาม สสอ-รพ.สต

 • ด้านติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ-เงินนอกงบประมาณ
 • ดาวน์โหลด
 • ด้านเงินยืมราชการ
 • ดาวน์โหลด
 • ด้านการเงิน
 • ดาวน์โหลด
 • ด้านใบสำคัญจ่าย
 • ดาวน์โหลด
 • ด้านการควบคุมภายใน
 • ดาวน์โหลด
 • ด้านระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
 • ดาวน์โหลด
 • ด้านบริหารพัสดุ
 • ดาวน์โหลด
 • ด้านตกลงราคา
 • ดาวน์โหลด

  แบบควบคุมภายใน

 • แบบ ปค.4
 • ดาวน์โหลด
 • แบบ ปค.5
 • ดาวน์โหลด
 • แบบติดตาม ปค.5
 • ดาวน์โหลด
 • แบบ Flowchart
 • ดาวน์โหลด

  ดาวน์โหลดมัลติมีเดียโรงพยาบาลลานกระบือ

 • โลโก้โรงพยาบาลลานกระบือ
 • ดาวน์โหลด