คู่มือปฏิบัติงาน


คู่มือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลลานกระบือ

 • ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
 • ดาวน์โหลด
 • อำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้ง หรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ดาวน์โหลด
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 • ดาวน์โหลด
 • คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจสนับสนุน
 • ดาวน์โหลด
 • แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
 • ดาวน์โหลด
 • กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
 • ดาวน์โหลด
 • แนวทางการขอรับการสนับสนุเงินเพื่อช่วยเหลือ
 • ดาวน์โหลด
 • คู่มือ-Ambulance-Safety
 • ดาวน์โหลด
 • มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC
 • ดาวน์โหลด
 • การคีย์ 43 แฟ้มให้สมบูรณ์
 • ดาวน์โหลด
 • การดำเนินงานการจัดทำควบคุมภายในปี 2564
 • ดาวน์โหลด
  คู่มือความเสี่ยง
 • บัญชีอุบัติการณ์ความเสี่ยงของระบบ HRMS
 • ดาวน์โหลด
 • ขั้นตอนลงความเสี่ยง HRMS
 • ดาวน์โหลด
 • ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
 • ดาวน์โหลด