แบบฟอร์มเอกสารส่ง สรพ.และมาตรฐานฉบับที่ 5

แบบฟอร์มเอกสารส่ง สรพ.และมาตรฐานฉบับที่ 5

 • แบบประเมินตนเอง(SAR)
 • ดาวน์โหลด
 • แบบประเมินENV
 • ดาวน์โหลด
 • มารตรฐาน HA ฉบับที่5
 • ดาวน์โหลด
 • สรุปผลการประเมินความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียน
 • ดาวน์โหลด
 • สรุปตัวชี้วัดมาตรฐานจำเป็น 9 ข้อ
 • ดาวน์โหลด
 • สรุประบบ Co-vid 19
 • ดาวน์โหลด
 • สรุปENV
 • ดาวน์โหลด
 • CLT
 • ดาวน์โหลด
 • HProfileospital 
 • ดาวน์โหลด